Akdeniz Üniversitesi

Hakkımızda

Bilindiği gibi günümüzde Yükseköğretimin uluslararasılaşması üniversitelerin en önemli gündem maddesini oluşturmaya başlamıştır. Yükseköğretimde uluslararasılaşma basit ve açık tanımlamayla; “uluslararası boyutun yükseköğretim kurumunun öğretme, araştırma ve hizmet fonksiyonuna sistematik olarak dahil olma süreci” olarak tanımlanmaktadır. Uluslararasılaşma; üniversitelerin bölgesel ve küresel konumunu güçlendirmenin yanında tek-tip üniversite anlayışının değişmesine, üniversitelerin eğitim-öğretim ve araştırma kalitesinin artmasına katkı sağlayarak yükseköğretim anlayışını zenginleştirmektedir.

Uluslararasılaşma sürecinin başarıyla yürütülebilmesi için sağlıklı bir biçimde işleyen bir uluslararasılaşma stratejisine sahip olmak gerekmektedir. Bu stratejide uluslararası öğrenciler, uluslararasılaşma sürecinin en önemli unsurunu oluşturmaktadır. Benzer şekilde uluslararası misafir araştırmacılar için uygun akademik ortamlar oluşturabilmek, misafir araştırmacıların ders verebilmelerini ve araştırma faaliyetlerinde bulunmalarını teşvik etmek üniversitelerin uluslararasılaşmasında büyük önem kazanmıştır.

Üniversitemizdeki dış ilişkiler kapsamındaki faaliyetler bugüne kadar aralarında yeterli ve etkin eşgüdüm bulunmayan, birbirinden bağımsız birimler (Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü,  Bologna Koordinatörlüğü ve Farabi Koordinatörlüğü) tarafından yürütülmüştür. Bu durum birbirlerinin çıktılarından ve faaliyetlerinden  faydalanması gereken ve aralarında etkin bir eşgüdüm bulunması gereken birimlerin birbirinden bağımsız  iş ve işlemlerde bulunmalarına yol açmıştır. Ayrıca bu dağınık yapı nedeniyle yükseköğretimdeki küresel rekabete karşı üniversitemizin sürdürülebilir ve uygulanabilir uluslararasılaşma stratejisi de yeterince belirlenememiştir. Üniversitemizdeki dış ilişkiler kapsamındaki faaliyetleri yürüten birimler ile ilgili bilgiler aşağıda kısa özetlenmiştir.

Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü:  17 Ekim 2001 tarihli  Üniversitemiz Yönetim Kurulu 267 karar sayısı ile Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü olarak kurulmuş, 06.08.2008 tarihli YÖK yazısında belirtilen yazışma kodlaması uyarınca Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü olarak adlandırılmıştır. Teşkilat yapısında genel sekreterliğe bağlı idari birimler içerisinde yer almıştır. Akdeniz Üniversitesi ile yabancı üniversiteler arasında ikili işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, 2003 yılında Üniversitemizin Erasmus programına pilot üniversite olarak katılımı ile çalışma alanını genişletmiş ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına ilişkin faaliyetler (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Youth), Avrupa Birliği hibe programlarından aktif yararlanmaya yönelik bilgilendirme faaliyetlerinden sorumlu olmuştur.

Farabi Koordinatörlüğü: Farabi Değişim Programı yönetmeliği YÖK tarafından yayımlanarak "hareketlilik alanı Türkiye olacak şekilde" 2009 yılında hayata geçirilmiştir. Üniversitemiz Farabi Programı değişimi için bir koordinatör görevlendirmesi yaparak Rektörlüğe bağlı bir birim olarak Farabi Koordinatörlüğünü kurmuştur. Teşkilat yapısında akademik ya da idari birimler içerisinde görünmemekte, eğitim-öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısına bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Bologna Koordinatörlüğü: Üniversitemizde Bologna Sürecini içselleştirmek ve Bologna Süreci çalışmalarının üniversitemizin tüm Birimlerinde etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 2011 yılı başında Bologna Koordinatörlüğü kurulmuştur.  Teşkilat yapısında akademik ya da idari birimler içerisinde görünmemekte, eğitim-öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısına bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Bologna Koordinatörlüğünün görevleri arasında; Bologna Süreci çalışmalarına kurumsal kimlik kazandırmak, Kurumun Bologna Süreci stratejisini belirlemek, Bologna Sürecine ilişkin farkındalık yaratmak, varolan farkındalığı harekete dönüştürmek, yurtiçi/dışı ve kurum içi/dışı çalışmaları takip etmek, arşiv oluşturmak yer almaktadır.

Ayrıca üniversitelerimizde  henüz başlatılmayan ancak 2013 yılı içerisinde uygulamaya gireceği belirtilen bir diğer uluslararası program da Mevlana Değişim Programı'dır Mevlana programı ile ilgili olarak YÖK tarafından hazırlanan yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak 23 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, “yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişim programının işleyişine ilişkin usul ve esasları” düzenlemektedir.

 07 Ağustos 2012 tarihinde  üniversitemiz rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe tarafından  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Uluslararası İlişkiler ve ilgili konulardan sorumlu Rektör Danışmanı  (Prof.Dr. Burhan Özkan) görevlendirilmesi yapılmıştır. Söz konusu görevlendirme kapsamında, üniversitemizin dünya üniversitesi hedefinde hızla ilerlemesi, yükseköğretimdeki uluslararasılaşma konusunda  yeni oluşan ve gelişen koşullara daha iyi uyum sağlanması amacıyla  eğitim-öğretim program ve kalite geliştirme çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla sürdürme ve Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda önemli bir aktör olarak rol alma azmi ve kararlılığı dikkate alınarak gerekli çalışmalarda bulunulması istenilmiştir. Bu görevlendirmeyle birlikte üniversitemizdeki uluslararasılaşma faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları başlatılmış ve bu kapsamda Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, Bologna Koordinatörlüğü ve Farabi Koordinatörlüğü çalışanlarının katılımıyla Rektör Danışmanı Prof. Dr. Burhan Özkan başkanlığında yeni yapılanmaya ilişkin çeşitli çalışma toplantıları yapılmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda yükseköğretimdeki yaşanan gelişmeler ve üniversitemizdeki mevcut durum dikkate alınarak üniversitemizin uluslararasılaşma faaliyetlerinin Uluslararası İlişkiler Ofisi adı altında üst bir çatı altında yürütülmesi ve bu yapı içerisinde Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim Programları, Bologna Süreci, AB Gençlik Programları, Uluslararası Öğrenciler, IAESTE, Ortak Diploma Programları ve diğer uluslararasılaşma faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi önerisi Brifing dosyaları ile Rektörümüz Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe’ye sunulmuştur.

12 Eylül 2012 tarihli üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun kararı ile uluslararasılaşma faaliyetlerimizin daha etkin ve verimli sürdürülmesi amacıyla yukarıda bahsi geçen birimlerimizin “Uluslararası İlişkiler Ofisi” adı altında ortak bir çatıda yeniden yapılandırılma önerisi kabul edilmiştir. Böylece Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim Programları, Bologna Süreci, AB Gençlik Programları, IAESTE, Ortak Diploma Programları ve diğer uluslararasılaşma faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Uluslararası İlişkiler Ofisi bünyesi altında yürütülmesine karar verilmiştir.

Buna göre Uluslararası İlişkiler Koordinatörüne bağlı Uluslararası İlişkiler Ofisinin kurulması Ofisin çalışma alanlarına göre 6 ayrı ana faaliyet alanından oluşturulması öngörülmüştür. Bu alanlar AB Eğitim ve Gençlik Programları, Uluslararası İşbirlikleri ve Tanıtım, Uluslararası Öğrenciler, Bologna Süreci, Farabi Programı ve Mevlana Değişim Programı' dır. Ayrıca uluslarasılaşma faaliyetleri ile ilgili çalışmalardaki zaman kaybını önlemek ve iletişimi daha üst düzeyde sağlamak amacıyla Rektörlük Binası 6. Katının, Uluslararası ilişkiler ofisinin tüm ana bileşenlerinin yer aldığı ayrı bir fiziki mekân olarak Uluslararası İlişkiler Ofis Katı adı altında yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir.

Yeni yapılanmada uluslararası İlişkiler Ofisi bünyesinde yürütülen faaliyetleri izlemek ve birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak amacıyla bir Uluslararası İlişkiler Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Uluslararası İlişkiler Koordinasyon Kurulu; Ofis Koordinatörlerinin (Bologna Koordinatörü, AB Eğitim ve Gençlik Programları Koordinatörü, Uluslararası İşbirlikleri ve Tanıtım Koordinatörü, Mevlana Koordinatörü,Uluslararası Öğrenci Koordinatörü ve Farabi Koordinatörü,) Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı ve Öğrenci Konseyi Başkanı’nın katılımıyla oluşturulmuştur. Uluslararası İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Muharrem Kılıç'ın başkanlık edeceği Kurul ayda bir kez toplanacaktır. Uluslararası İlişkiler Koordinasyon Kurulu Tutanakları üç ayda bir Rektörlük Makamına brifing olarak sunulacaktır.

Uluslararası İlişkiler Ofisinin  yapılanmasında üniversitemizin uluslararasılaşma sürecinde çok önemli rol oynaması beklenen Uluslararasılaşma Stratejisi Kurulu (USK) oluşturulmuştur. Kurulun amacı üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisini belirlemek ve yönlendirmek, bu kapsamda Uluslararası İlişkiler Ofisi çalışmalarına vizyon kazandıracak görüş, öneri ve katkılarda bulunmaktır. Uluslararasılaşma Stratejisi Kurulu (USK)  üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisinin belirlenmesinde ve dünya üniversitesi olma yolunda üniversitemize katkı sağlayacak Fakülte ve Yüksekokullarımızdan  katılan gönüllü öğretim üyelerimizden oluşacaktır. Üniversitemizin uluslararasılaşmasında çok önemli rol oynayacağına inanılan USK, her akademik dönemde Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Muharrem Kılıç'ın başkanlığında en az bir kez toplanacak ve söz konusu Kurul Toplantı Tutanakları Rektörlük Makamına sunulacaktır. 

Uluslararası İlişkiler Ofisi kurumsal yapılanmasının ardından Uluslararası İlişkiler Ofisi bünyesindeki AB Eğitim ve Gençlik Programları, Uluslararası İşbirlikleri ve Tanıtım, Bologna Süreci, Farabi Programı ve Mevlana Programı  sorumluları, görev alanları ve görev tanımları belirlenmiştir.  Ayrıca, Ofise kurumsal kimlik kazandıracak şekilde bir Ofis Logosu hazırlanmış, Ofisin misyon ve vizyonu ile Uluslararasılaşma Stratejisi Kurulu (USK) ve Uluslararası İlişkiler Koordinasyon Kurulu görev tanımları belirlenmiştir. Uluslararası İlişkiler Ofisinin yönergesi ve Ofis faaliyetleri ile ilgili diğer çalışmaların hazırlıkları ise hızla devam etmektedir.

Kurumsal yapılanma çalışmalarından sonra Ofisin web sitesinin hazırlanmasına öncelik verilmiştir.  “Uluslararası İlişkiler Ofisi” web sayfası; Ofis bünyesinde  yürütülen Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim Programları, Bologna Süreci, AB Gençlik Programları, IAESTE, Ortak Diploma Programları ve diğer uluslararasılaşma faaliyetlerine ilişkin bilgilerin bulunabileceği, üniversitemizde konu ile ilgili yürütülen çalışmaların formlarının, duyuruların, toplantılarda alınan kararların/tutanakların yer alacağı şeffaflık, görünürlük ve dinamik bir veri tabanı işlevi görme esasına  göre tasarlanmıştır.

Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfası 17 Eylül 2012 tarihinde Türkçe  ve İngilizce  sürümleri ile üniversitemiz ana web sayfasının görünürlüğü yüksek bir alanında hizmete girmiştir.  Önümüzdeki dönemde Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasının Rusça, Fransızca ve Çince dillerinde de yayınlanması ile ilgili çalışmalar başlatılacaktır.

Sayfa Özeti: Hakkımızda

Anahtar Kelimeler: